Regulamin

Załącznik do
Zarządzenia Rektora Nr 54/2019
z dnia 6 września 2019 r. z późniejszymi zmianami.

 

 

R e g u l a m i n
Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Rolnicze Gospodarstwo Doświadczalne Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie (zwane dalej RGD) jest jednostką ogólnouczelnianą.
 2. RGD działa na podstawie:
  1. Ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t. jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 2183 z późn. zm.),
  2. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych (Dz.U. z 2012 t. poz. 1533 z późn. zm.),
  3. Statutu Uczelni Statutu Uczelni z dnia 29 czerwca 2015 r. (t. jedn. z dnia 31 marca 2017 r.)
  4. niniejszego regulaminu,
  5. innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego oraz aktów wewnętrznych Uczelni.
 3. Siedziba RGD znajduje się w Prusach.
 4. Nadzór nad działalnością RGD sprawuje Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni.
 5. Strukturę organizacyjną RGD określa załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.
 6. Ocenę działalności RGD przeprowadza corocznie Senat na podstawie opinii przygotowanej przez właściwą komisję senacką.

Zakres działalności
§ 2

 1. RGD prowadzi działalność gospodarczą oraz działalność usługową na rzecz innych jednostek organizacyjnych Uczelni oraz podmiotów zewnętrznych.
 2. Do podstawowych zadań RGD należy:
  1. prowadzenie produkcji rolniczej i działalności usługowej z zakresu rolnictwa;
  2. tworzenie dla jednostek naukowo-dydaktycznych Uczelni bazy dla realizacji prac naukowo-badawczych, głównie poprzez prowadzenie produkcji rolniczej, w celu zabezpieczenia potrzeb paszowych zwierząt doświadczalnych oraz produkcja ściółki dla tych zwierząt;
  3. prowadzenie produkcji rolniczej pozwalającej na realizację zajęć dydaktycznych (ćwiczenia terenowe, praktyki studenckie i inne);
  4. świadczenie usług na rzecz uczelnianych stacji doświadczalnych;
  5. wdrażanie do gospodarki rolnej wyników badań naukowych;
  6. prowadzenie działalności dla uzyskania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań własnych;
  7. tworzenie dobrego wizerunku Uczelni poprzez stosowanie w praktyce nowoczesnej wiedzy naukowej, wdrażanie nowoczesnej praktyki rolniczej oraz ich popularyzację.
 3. RGD ściśle współpracuje z poszczególnymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni, zgodnie ze swoim zakresem zadań.

Finansowanie i zarządzanie
§ 3

 1. RGD prowadzi działalność wyodrębnioną organizacyjnie i finansowo oraz działa na zasadzie pełnego wewnętrznego rozrachunku gospodarczego.
 2. RGD prowadzi działalność zgodnie z:
  1. rocznym planem rzeczowo-finansowym, którego projekt sporządza Kierownik RDG w porozumieniu z Dziekanami Wydziałów: Rolniczo-Ekonomicznym, Hodowli i Biologii Zwierząt oraz Biotechnologii i Ogrodnictwa, a uchwala – jako część rocznego planu rzeczowo-finansowego Uczelni – Senat,
  2. kilkuletnimi planami gospodarczymi Uczelni.
 3. Roczny plan rzeczowo-finansowy RGD powinien uwzględniać potrzeby Uczelni w zakresie działalności naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz możliwości ich realizacji wynikające z rachunku ekonomicznego, przyjmując za podstawę działalności:
  1. kilkuletni plan gospodarczy, o którym mowa w ust. 1 lit. b,
  2. porozumienia zawarte z zainteresowanymi jednostkami organizacyjnymi Uczelni oraz umowy zawarte z podmiotami zewnętrznymi,
  3. plany studiów na wymienionych w ust. 1 lit. a wydziałach Uczelni.
 4. Sprawozdanie z wykonania rocznego planu rzeczowo-finansowego i kilkuletnich planów gospodarczych sporządza kierownik RGD i przedkłada Rektorowi. Sprawozdanie to stanowi część sprawozdania finansowego Uczelni, zatwierdzanego przez Senat.

§ 4

 1. RGD - jako podmiot wewnętrznego rozrachunku gospodarczego – planuje i rozlicza działalność według zasad ustalonych dla tych podmiotów, przy założeniu bilansowania kosztów przychodami własnymi.
 2. Po zakończeniu roku obrachunkowego nadwyżka przychodów RGD nad kosztami jego działalności stanowi nadwyżkę finansową Uczelni. W przypadku wystąpienia w RGD niedoboru finansowego należy wdrożyć postępowanie naprawcze, zgodnie z przepisami Rozdziału XI „Regulaminu wewnętrznej gospodarki finansowej".
 3. RGD posiada odrębne pole spisowe. Wykaz nieruchomości tworzących bazę materialną RGD stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.
 4. Przydzielanie RGD mienia Uczelni następuje na mocy decyzji Rektora uzupełnianych spisami z natury i protokołami zdawczo-odbiorczymi.

Organizacja RGD
§ 5
 1. RGD kieruje Kierownik.
 2. Kierownika RGD zatrudnia lub powołuje Rektor.
 3. Kierownik RGD zarządza RGD i reprezentuje go wobec władz Uczelni oraz wobec podmiotów zewnętrznych w granicach pełnomocnictw udzielonych przez Rektora. Udzielone przez Rektora pełnomocnictwa nie obejmują umocowania do nabywania, zbywania lub obciążania nieruchomości.
 4. Kierownik RGD odpowiada przed Rektorem za wykonanie zadań wynikających z zakresu działania RGD określonych niniejszym regulaminem i innymi aktami prawnymi obowiązującymi w Uczelni.
 5. Kierownik RGD jest bezpośrednim przełożonym pracowników RGD.
 6. Do podstawowych zadań Kierownika RGD należy:
  1. dbałość o porządek, bezpieczeństwo i przestrzeganie prawa na terenie RGD;
  2. wydawanie zarządzeń, decyzji i poleceń służbowych podległym pracownikom, zgodnie z posiadanymi uprawnieniami;
  3. zabezpieczenie i racjonalne wykorzystanie składników majątkowych oddanych do dyspozycji RGD;
  4. ochrona danych osobowych oraz ochrona i archiwizowanie dokumentów RGD;
  5. wykonywanie obowiązków w zakresie rachunkowości, określonych odnośnymi przepisami prawa;
  6. rzetelne i terminowe sporządzanie wszelkich deklaracji, zeznań, sprawozdań, meldunków, informacji, itp. dla Uczelni oraz organów, urzędów i innych uprawnionych jednostek.
 7. Kierownik współpracuje z Senacką Komisją ds. Majątkowych oraz innymi senackimi i rektorskimi komisjami właściwymi ds. gospodarczych.
 8. Szczegółowy zakres obowiązków pracowniczych kierownika ustała Rektor.
§ 6

 1. W celu prowadzenia prawidłowej gospodarki magazynowej, w tym: stworzenie właściwych warunków dla przechowywania płodów rolnych, zapewnienia uzupełniania towarów i materiałów w stosunku do zużycia, a także sprawnego zaopatrywania kontrahentów, w RGD powołuje się Magazyniera.
 2. Magazynier jest zatrudniany przez Rektora na wniosek Kierownika RGD.
 3. Do podstawowych zadań Magazyniera należy:
  1. przyjmowanie do magazynów płodów rolnych oraz środków ochrony roślin i nawozów, a także ich wydawanie;
  2. ewidencjonowanie przepływów magazynowych;
  3. wystawianie faktur, sprawdzanie zgodności dokumentów dostarczonych towarów, wystawianie dokumentów wydania towarów itp.;
  4. nadzór nad przechowywanie w magazynach towarów;
  5. zabezpieczanie przechowywanych towarów, a także przeliczanie zasobów magazynowych;
  6. dbałość o czystość i porządek w magazynie;
  7. składanie zamówień na towary, zgodnie z wytycznymi Kierownika.

§ 7

 1. W celu racjonalnego podziału pracy, Kierownik RGD może tworzyć Grupy polowe.
 2. Do podstawowych zadań Grupy polowej należy:
  1. uprawa wskazanego przez Kierownika RGD gruntu, w tym przygotowanie ziemi, obsianie lub obsadzenie, pielęgnacja roślin oraz ich zbiór;
  2. uprawa wskazanych przez Kierownika RGD roślin sadowniczych;
  3. obsługa powierzonych maszyn rolniczych i ich konserwacja.
  4. dbałość o powierzone maszyny, towary i produkty.
  5. stosowanie nawozów i środków ochrony roślin, zgodnie z poleceniem Kierownika;
  6. dbałość o porządek w garażach, gdzie przechowywane są maszyny rolnicze.

Postanowienia końcowe
§ 8

W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem a dotyczących RGD, mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy prawne i przepisy wewnętrzne Uczelni.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
  
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21, 31-120 Kraków
rector[a]urk.edu.pl
NIP: 675 000 21 18    REGON: 000001815    ESP: /URKRAKOW/skrytka
  
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Redaktor strony: Błażej Toborowicz